Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije: Postavitev sončne elektrarne na strehi stavbe ORO S d.o.o.

Upravičenec:

ORO S d.o.o., Neverke 31, 6256 Košana

Posredniško telo:

REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 20 % upravičenih stroškov operacije. Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu RS, na proračunski postavki ministrstva: PP 231501 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU. Razliko potrebnih sredstev za financiranje operacije zagotavlja upravičenec.

Namen operacije:

Nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije (MW): 0,1474.

Glavni cilji operacije:

  • povečati delež uporabe obnovljivih virov energije
  • zmanjšati emisije CO2 80,85 t/leto.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Povezava na spletno stran EU skladi:

https://www.eu-skladi.si

OP EKP: Prednostna naložba: Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov
Gradnja novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije
Oznaka: JR SE OVE 2021

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih - COVID19: Krepitev tržnega in proizvodnega procesa z namenom dviga prihodkov in razvojem delovnih mest

Podjetje ORO S d.o.o. je na javnem razpisu za »Javni razpis za sofinanciranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19« uspešno pridobilo sofinanciranje (subvencijo) za projekt operacije »Krepitev tržnega in proizvodnega procesa z namenom dviga prihodkov in razvojem delovnih mest«.

Opis operacije:

Projekt temelji na ohranjanju števila zaposlenih. To bo izvedljivo v kolikor bomo vložili sredstva tudi v razvoj proizvodnega okolja. V tem letu smo v proizvodno okolje vlagali izključno kot nujna vzdrževalna opravila. Bistvo našega projekta je posodobitev proizvodnega procesa (tudi v skladu s priporočili vezanimi na COVID-19), posledično pa možnost ohranitve delovnih mest, ter odpiranje novih.

Cilj in namen operacije je predvsem:

  • zmanjšali negativne posledice izpada prihodka in poslovanja,
  • polno delovali,
  • ohranili delovna mesta ter nadgrajevali znanje zaposlenih,
  • vložili sredstva v razvoj proizvodnega okolja ter s tem posodobili proizvodni proces,
  • povečali konkurenčnost v že tako zahtevni gospodarski panogi.

Vsi cilji so bili ob zaključku operacije tudi doseženi.

Odobrena višina sofinanciranja je 200.000,00 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«: Povečanje konkurenčnosti na tujih trgih z izdelavo multimedijske predstavitve in integracijo novih sistemov.

Podjetje ORO S d.o.o. je na javnem razpisu za »Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« uspešno pridobil sofinanciranje za projekt operacije »Povečanje konkurenčnosti na tujih trgih z izdelavo multimedijske predstavitve in integracijo novih sistemov«.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si